Steunorganisaties

Steunorganisaties van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten, het krijgsmachtbisdom.

Ondersteuning waar nodig.

De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront, de Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM) en de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart (SMLB) vormen samen de steunorganisaties van het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten, het Krijgsmachtbisdom.

SKVM

Stichting tot Steun aan het Katholiek Vormingswerk voor Militairen (SKVM) ondersteunt graag!

Het lijkt een beetje uit de categorie: “er was eens…”. maar de al wat langer bij de Krijgsmacht werkzame aalmoezeniers kunnen het zich wellicht nog goed herinneren.

Tot 2001 verzorgde het Katholiek Militair Vormingscentrum (KMVC) “de Vlasakkers” het Rooms Katholieke deel van het vormingswerk voor militairen. Dit gebeurde op grond van een overeenkomst die Defensie rechtstreeks sloot met de SKVM. Er bestonden in die tijd vergelijkbare overeenkomsten met de Stichting tot Steun van de Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht (SPGVK) en de Stichting Coornherthuis (SCHH), die elk een eigen vormingscentrum hadden.

Vanaf 2001 is de Geestelijke Verzorging op een andere wijze georganiseerd en sluit Defensie, zoals recentelijk, een overeenkomst met Vormingscentrum Beukbergen, waarin de verschillende denominaties samenwerken. Doordat de financiering daarmee anders is gaan lopen, ontvangt de SKVM als stichting sindsdien geen subsidie meer van Defensie. In het verleden is echter wel kapitaal opgebouwd, wat de stichting weloverwogen wil inzetten voor bijdragen aan de Geestelijke Verzorging van – met name – onze Rooms-Katholieke militairen.

De stichting kent een bestuur (op dit moment 2 marineofficieren b.d. en 1 actief dienend landmacht-overste) en een adviseur (dé HKA) die verantwoordelijk zijn voor het aspect “weloverwogen” uit de vorige zin. 

Bestuur en HKA willen de SKVM graag nog meer betrekken bij projecten van aalmoezeniers. Gelden uit het fonds dat de SKVM beheert zijn er namelijk om ingezet te worden en niet om in de spreekwoordelijke oude sok te blijven zitten.

Om financiële bijdragen aan jullie belangrijke werk verantwoord en eenvoudig te kunnen stroomlijnen, is een formulier ontwikkeld dat via HKA het bestuur van de SKVM bereikt. 

Met dat formulier kun je aangeven wat de doelstelling van het project is en welke subsidies (bijvoorbeeld van een commandant in geld of wellicht dienstvervoer etc.) en eigen bijdragen van deelnemers zijn opgenomen in de begroting. Na de eerder genoemde weloverwogen bespiegelingen van bestuur en adviseur kunnen dan snel rekeningen worden betaald, declaraties worden afgehandeld of, indien noodzakelijk en ruim (minimaal twee weken) van tevoren aangevraagd, voorschotten worden overgemaakt.

Zoals de oplettende lezer heeft kunnen opmerken, wil het bestuur er graag alles aan doen om de beschikbare fondsen ten gunste van jullie waardevolle Vormingswerk in te zetten. Wij zien jullie aanvragen dan ook graag tegemoet.

SMLB

De Stichting Militaire Lourdesbedevaart 

Al vele jaren organiseert de stichting SMLB, in nauwe samenwerking met de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging (RKGV), de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes.
Jaarlijks reizen zo’n 200 tot 300 personen naar deze beroemde Franse bedevaartplaats. En wordt gereisd per vliegtuig, bus en op de motor. Een enkeling loopt of komt op de fiets.

Lourdes staat in het teken van Ontmoeten. Elkaar ontmoeten, zoals dat door de oorspronkelijke initiatiefnemers, de Franse en Duitse geestelijk verzorgers – ook werd beoogd. Als je elkaar ontmoet, betekent dat immers contact en dialoog – en daardoor begrip voor elkaar. Zo ontmoeten actief dienende militairen in een heel andere setting collega’s uit binnen- en buitenland. Maar er gaan ook veteranen mee die ooit zijn ingezet in voormalig Nederlands Indië, Nederlands Nieuw Guinea of Korea. 

Verder horen burgermedewerkers en gepensioneerde militairen en hun partners nadrukkelijk thuis in dit gezelschap.

De RKGV verzorgt jaarlijks een inspirerend inhoudelijk programma.
De SMLB levert alle nodige ondersteuning op logistiek gebied.

Op de website van de SMLB vindt u informatie over het programma voor het komend jaar en een inschrijfformulier. Daarnaast biedt dit platform herinneringen aan eerdere militaire bedevaarten. Maak gebruik van de geboden informatie en hopelijk treffen wij elkaar op enig moment in Lourdes!