Informatie activiteiten

Nationaal Katholiek Thuisfront

Voor militairen en veteranen in de brede zin van het woord.

Ook zij die nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden.

De belangrijkste doelgroep van het Nationaal Katholiek Thuisfront zijn militairen en veteranen in de brede zin van het woord, dus ook zij die nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden of uitgezonden zijn geweest en hun thuisfront.

Het NKT is een organisatie, die zich baseert op de Rooms-katholieke traditie en die Rooms-katholieke waarden en normen als inspiratiebron heeft. Vanuit dit denken en het in de praktijk brengen daarvan heeft het NKT een eigen identiteit en zelfstandig bestaansrecht.
Het NKT is een seculiere organisatie binnen het Militaire Ordinariaat.

Concrete
activiteiten:

 • Organisatie van de jaarlijkse Requiemviering, daarmee de identiteit en het imago van het NKT binnen de traditie van de RK Kerk te bevestigen en breed uit te dragen. In de viering wordt troost gegeven, erkenning uitgedrukt, ontmoeting gecreëerd, en wordt onmiskenbaar bijgedragen aan het “wij”” gevoel, hetgeen voor verwerking en initiëren van hernieuwde kracht van eminente waarde is; De organisatie van deze viering gaat in goed overleg met de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en een van de stafaalmoezeniers;
 • Organisatie van een Goede Vrijdag viering voor Veteranen in overleg met de Dienst RKGV, in het bijzonder de geestelijk verzorger voor de veteranen;
 • Ondersteuning aan de Militaire Lourdes bedevaart, zoals de inzet van extra medisch personeel voor de verzorging van veteranen tijdens de jaarlijkse militaire bedevaart naar Lourdes en de deelname van Antilliaanse militairen aan de militaire bedevaart; 
 • Contact onderhouden en samenwerking bevorderen met organisaties die zich bezighouden met vrede en veiligheid zoals IKV Pax Christie;
 • Aandacht vragen voor bovengenoemde vraagstukken tijdens de Vredesweek en kerkcollecte voor NKT, door aalmoezeniers in parochies te laten spreken over hun werk;
 • Parochies vragen om hun uitgezonden militairen regelmatig expliciet te noemen in de liturgie en aandacht te schenken aan de thuisblijvende achterban;
 • NKT kan als eigen lekenorganisatie, dan wel vanuit de Kerngroep Militair Pastoraat, een zinvolle gesprekspartner zijn in een nationale en internationale context. Dit is mogelijk door intensivering van contacten met het Veteraneninstituut, Veteranenplatform, de Stichting Landelijke Thuisfronten, BNMO, Veteranenclubs en internationale organisaties van militair lekenpastoraat, zoals Apostolat Militaire International, dan wel internationale thuisfrontorganisaties zoals GKS(Gemeinschaft Katholischer Soldaten) in Duitsland en AKS(Arbeitsgemeinschaft Katholische Soldaten) in Oostenrijk. Dergelijke contacten zijn leermomenten voor de organisatie daar waar het gaat over thuisfrontzorg in andere NAVO landen;
 • NKT participeert in de Raad van Advies van de ECHOS Homes, die op verschillende plaatsen in binnen- en buitenland militaire tehuizen exploiteert;
 • Actuele website met informatie over het NKT en het werk van de aalmoezeniers bij defensie. Ook informeren via andere media en de NKT folder;
 • Ondersteuning van een hedendaags symbool om de relatie tussen de militair en zijn thuisfront inhoud te geven. Te denken valt aan medailles van de Heilige Michaël en andere beschermengelen ten teken van bescherming en bezinning en als aanknopingspunt tot gesprek. De uitgezonden militair kan een dergelijke medaille ook terugsturen aan zijn of haar relatie thuis en zo wordt ook de achterban betrokken in de steun die de militair kan ondervinden van de aalmoezenier;
 • Bestuur en medewerkers onderhouden contacten met de politiek en het ministerie. Het jaarlijks indienen van een activiteitenplan en begroting bij het Ministerie van Defensie vormt hier een onderdeel van;
 • Jaarlijkse fondswerving onder donateurs en bezien in hoeverre uitbreiding van het donateurnetwerk mogelijk is;
 • Jaarlijkse fondswerving gedurende het laatste weekend van de Vredesweek in de Nederlandse parochies;

Ondersteuning door het NKT d.m.v.:

 • Voorlichting en informatie;
 • Helpende rol bij het zoeken van de wegen door de (gewezen) militairen en hun achterban waar zij met hun hulpvragen terecht kunnen en hoe zij verwezen kunnen worden;
 • Bevorderen dat de aalmoezenier zich kan richten op de (gewezen) militair en zijn gezinsleden;
 • Faciliteren in algemene zin, geen directe en individuele hulp door NKT zelf;
 • Intensiveren van inspanningen met betrekking tot zorg en nazorg van militairen en hun achterban;
 • Inspanning om bewustwording van de achterban (parochianen) te bewerkstelligen met betrekking tot uitzendingen, waarbij een bijdrage geleverd wordt aan het RK ideaal van vrede en gerechtigheid. In het verlengde daarvan verwerven van waardering en erkenning door parochianen voor de uitgezonden militair en zijn thuisfront;
 • Ondersteuning van de aalmoezeniers, door het NKT, zowel in materiële als immateriële zin, kan leiden tot verbetering van de relatie tussen militair met zijn achterban en de parochie;
 • Constructieve en innovatieve bijdrage aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van de Kerngroep Militair Pastoraat door middel van financiële ondersteuning dan wel ondersteuning in immateriële zin.
 • Onderhouden van een netwerk met soortgelijke nationale en internationale lekenorganisaties op het snijvlak van het parochiële en militaire pastoraat;
 • Verkrijgen van subsidie.